Лип 25 2012
 
Бйорн Страуструп - програміст і творець мови C++

Бйорн Страуструп - програміст і творець мови C++

Сьогодні хочу поділитися невеличкою табличкою із операціями котрі використовуються при програмуванні на С++. Ця табличка може стати чудовою шпаргалкою для тих хто часто забуває (я інколи забуваю) що означає та чи інша операція.
У цих прикладах class_name означає ім’я класу, member – ім’я члена, object – вираз, що задає об’єкт класу, pointer – вираз, що задає вказівник, expr – просто вираз, а lvalue (адреса) - вираз, що означає не константний об’єкт. Позначення ( type ) задає ім’я типу в загальному вигляді (з можливим додаванням *, () і т.д.). Якщо воно вказане без дужок, існують обмеження.
Порядок застосування унарних операцій та операцій присвоювання “справа наліво” , а всіх інших
операцій – “зліва направо” . Тобто, а = б = с означає a = (B = C), A + B + C означає (а + б) + С, і *р++ означає *(Р++), а не (р*)++.

:: Розширення області видимості class_name :: member
:: Г лобальне :: name
. В ибір члена object . member
-> В ибір члена pointer -> member
[] І ндексування pointer [ expr ]
() В иклик функції expr ( expr_list )
() С труктурн е значення type ( expr_list )
sizeof Р озмір об’єкта sizeof expr
sizeof Р озмір типу sizeof ( type )
++ П остфіксн и й інкремент lvalue ++
++ П рефіксний інкремент ++ lvalue
П остфіксн и й декремент lvalue –
П рефіксний декремент – lvalue
~ Д оповнення ~ expr
! Л огічне НЕ ! expr
- У нарний мінус - expr
+ У нарний плюс + expr
& В зяття адреси & lvalue
* О посередкованість * expr
new Створення (розміщення) new type
delete Знищення (звільнення) delete pointer
delete[] З нищення масиву delete[] pointer
() Приведення (перетворення) типу ( type ) expr
. * Вибір члена непрямий object . pointer-to-member
->* Вибір члена непрямий pointer -> pointer-to-member
* М ноження expr * expr
/ Ділення expr / expr
% Остача від ділення expr % expr
+ Додавання (плюс) expr + expr
- Віднімання (мінус) expr – expr
<<  Додавання (плюс) зрушення вліво expr << expr
>>  З рушення вправо expr >> expr
М енше expr < expr
<= Менше або дорівнює expr <= expr
>   Б ільше expr > expr
>= Більше або дорівнює expr >= expr
== Д орівнює expr == expr
!= Н е дорівнює expr != expr
& П орозрядне І expr & expr
^ Порозрядне виключа юче АБО expr ^ expr
| Порозрядне включа юче АБО expr | expr
?: О перація умови expr? expr : expr
= П росте п рисвоєння lvalue = expr
*= Присвоєння з множенням lvalue *= expr
/= Присвоєння з діленням lvalue /= expr
%= Присвоєння з взяттям остачі від ділення lvalue %= expr
+= Присвоєння з додаванням lvalue += expr
-= Присвоєння з відніманням lvalue -= expr
<<= Присвоєння із зсувом вліво lvalue <<= expr
>>= Присвоєння із зсувом вправо lvalue >>= expr
&= Присвоєння з порозрядним І lvalue &= expr
|= Присвоєння з порозрядним включа ючим АБО lvalue |= expr
^= Присвоєння з порозрядним виключаючим АБО lvalue ^= expr
, Кома (послідовність) expr , expr

Табличка взята із книжки Бйорна Страуструпа “Мова програмування С++”. Подякуйте автору книги та творцю мови програмування С++ за табличку)